Aktuellt

Trollhättans Stad är Sveriges Friluftskommun 2022

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans Stad vinner priset Sveriges friluftskommun 2022. Älmhult kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och vinner därför utmärkelsen Årets förbättrare 2022.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö.

Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 212 av 290 kommuner i undersökningen. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll en extra fråga om kommunernas arbete med Friluftslivets år 2021.

Trollhättans Stads arbete med friluftsliv har varit både strategiskt och aktivt. En friluftsplan har arbetats fram i dialog med medborgarna och genom samverkan mellan flera olika förvaltningar. Med den som utgångspunkt samt genom olika friluftslivsaktiviteter för medborgarna har Trollhättan på ett kreativt sätt visat upp det enkla och tätortsnära friluftslivet.

Årets förbättrare – Älmhults kommun

Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Älmhult. Kommunen har visat att friluftslivet kan utvecklas både strategiskt och praktiskt på kort tid. En satsning har varit att rusta upp och tillgängliggöra naturområden med olika anläggningar och informationsinsatser.

– Kommunerna har en viktig roll i att ge medborgare och besökare möjlighet till friluftsliv. Vi tror att trenden med mer utevistelse kommer hålla i sig. Därför är det bra att se att både Trollhättan och Älmhult och nästan 70 procent av de kommuner som besvarat enkäten planerar att höja ambitionsnivån i friluftslivsarbetet de kommande tre åren, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

– Det känns väldigt kul att Trollhättan har blivit Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare. Vi är glada att kommunernas friluftsarbete har stärkts och att Svenskt Friluftsliv har kunnat bidra till det genom Friluftslivets år, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2022

 

Kontakt

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster, handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 51, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Allemansrättens dag 20 september – Hur firar du?

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. Det vill vi fira! 20 september 2022 instiftar Generation Pep och Svenskt Friluftsliv med stöd av Revolution Race för första gången Allemansrättens dag.

Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen. Med den frihet som allemansrätten innebär kommer också ett ansvar. Ett ansvar att visa hänsyn, till naturen, djuren och till andra människor. Det är viktigt att använda sunt förnuft och anpassa ditt beteende efter platsen, tiden och aktiviteten.

Men hur säkerställer vi att alla har kunskap om tillgången till vår gemensamma natur och vad som är viktigt att tänka på när man vistas där? Kunskap om allemansrätten är nyckeln till det. Därför instiftar vi Allemansrättens dag så att friluftsaktörer och andra intresserade kan sluta upp och göra en gemensam insats för att sprida och öka kunskap om allemansrätten. Pep-rapporten från i våras visar att barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa. Alla mår bra av att vistas i naturen, och att röra på sig.

– När vi nu instiftar Allemansrättens dag – hoppas jag att ännu fler vill ta klivet ut i naturen. Genom
Allemansrättens dag vill vi tillsammans uppmärksamma och sprida viktig kunskap om allemansrätten,
säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

– Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan inspirera och
stimulera till rörelse, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Med en återkommande dag i almanackan vill vi hylla vår natur, våra friluftsområden och att våra parker är gratis och till för oss alla. Både på Allemansrättens dag 20 september, men även före och efter, kommer allemansrätten lyftas på många olika sätt. Tillsammans firar många företag och organisationer, bland annat Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet och Sportfiskarna för att nämna några. Kronprinsessan och Prins Daniel, Generation Peps initiativtagare, kommer även uppmärksamma dagen.

Vi vill att ni är med och firar och hoppas att så många som möjligt vill vara med – både ni som vet mycket om allemansrätten och ni som vill lära er mer. Oavsett aktivitet kan ni vara med och uppmärksamma allemansrätten denna dag. Tagga gärna era aktiviteter och budskap med #allemansrättensdag.

Var med och fira med oss!

För mer information kontakta:

Henriette Stahle, Kommunikationsansvarig Generation Pep, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se
https://generationpep.se/sv/

Sanna Ameln, Kommunikationsansvarig Svenskt Friluftsliv, 0706-46 26 56, sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se
https://svensktfriluftsliv.se/

https://svensktfriluftsliv.se/allemansrattsveckan/ hittar du mer information, och vad andra medverkande organisationer från Svenskt Friluftsliv kommer att göra.

Remissyttrande: ”Friluftsliv – Tematiskt planeringsstöd för regionala analyser för vindkraft. Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Svenskt Friluftsliv har den 23 augusti 2022 lämnat ett remissyttrande i samråd med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer rörande rapporten ”Friluftsliv – Tematiskt planeringsstöd för regionala analyser för vindkraft. Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Läs remissyttrandet här.

Öppet seminarium i riksdagen – Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken

Idag genomfördes ett öppet seminarium i riksdagens andrakammarsal kring rapporten ”Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken”.

Den 1 december 2020 beslutade kulturutskottet att inleda en uppföljning på området friluftsliv. Utgångspunkten för arbetet var det riksdagsbundna målet för friluftslivspolitiken och de tio mätbara mål som har redovisats till riksdagen. Under arbetets gång beslutades att uppföljningen skulle inriktas mot fyra av friluftslivspolitikens tio mål, nämligen Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Ett rikt friluftsliv i skolan.

Uppföljningen har genomförts av en arbetsgrupp inom kulturutskottet med stöd av utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens utskottsavdelning. Underlaget till uppföljningen har utarbetats av Joakim Skotheim vid utvärderings- och forskningssekretariatet i samarbete med kanslichef Ann Aurén och föredragande Maria Lindh Sjöström vid kulturutskottets kansli. I arbetet har även sekretariatschef Thomas Larue medverkat.

På seminariet som från Svenskt Friluftsliv representerades av ordförande Susanne Maarup och generalsekreterare Josefine Åhrman lyftes bland annat behovet av bättre tillgång till tätortsnära natur, behovet av att öka kunskapen kring allemansrätten och vikten av att förstärka skolans arbete när det kommer till kunskap och aktiviteter kopplat till friluftsliv. Ytterligare en viktig fråga lyftes under seminariet – friluftslivets betydelse när det kommer till fysisk och psykisk hälsa.

Svenskt Friluftslivs ”En vitbok för friluftslivet” som arbetats fram under 2022 gjordes tillgänglig på plats. Ett antal medlemsorganisationer berättar i den om hur de arbetar med friluftsliv och vad de ser för möjligheter framöver i form av utveckling av deras verksamheter och projekt.

Läs Uppföljning av delar av den svenska friluftspolitiken här.

Läs En vitbok för friluftslivet här.

Nyhetsbrev nr 3 – 2022

Sommaren står för dörren och med den kommer vi på Svenskt Friluftsliv med ett fullmatat Nyhetsbrev!

Vi berättar att Josefine Åhrman har gjort sin första vecka som generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv, att en ny Friluftsbarometer genomförts med ny statistik om friluftsliv och att Svenskt Friluftsliv haft årsmöte där tre nya ledamöter valdes in i Svenskt Friluftslivs styrelse. Missa heller inte vår stående punkt “Aktuell forskning om friluftsliv” – och så berättar vi om Svenskt Friluftsliv och Friluftslivets års återrapportering till Naturvårdsverket.

Nästa nyhetsbrev kommer efter sommaren så ha en fin sommar – och trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 3 – 2022 här.

Krönika – Mina första 100 dagar

Som ny på jobbet är det mycket som rör sig i huvudet. Allt från det mest basala, som att komma in på mailen och få igång telefonen, till att sätta mig in i diverse strategiska frågeställningar.

Under rekryteringsprocessen fick jag frågan hur jag skulle lägga upp mina första 100 dagar. Av erfarenhet vet jag att de första 100 dagarna är viktiga. Framför allt för att lära känna organisationen och bilda sig en uppfattning över vart organisationen befinner sig både operativt och strategiskt.

Att ta över stafettpinnen från Ulf, är minst sagt hedrande men också en gnutta utmanande. Hur tankar man ur en person 20 års erfarenhet?  Svaret är enkelt, det är såklart inte möjligt.  Även om jag ska försöka göra mitt bästa.

Därför kommer mina första 100 dagar handla om att lära känna organisationen både internt och externt, lyssna in personal, styrelse, medlemsorganisationer, samarbetspartners och myndigheter.

När jag grottar ner mig i återredovisningen av statsbidraget slår det mig vilken fantastisk kraft och gemenskap som finns inom friluftslivet i Sverige. Varje dag, 365 dagar om året sker aktiviteter runt om i landet som bidrar till att minska utanförskap, ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa.

Aktiviteter som kräver ideella organisationer och ledare. Eldsjälar som får Sverige att blomstra och där Svenskt Friluftsliv som paraplyorganisation har ett viktigt uppdrag. Ett uppdrag att stödja medlemsorganisationerna, påverka beslutsfattare och att vara en plattform för dialog.

Därför kommer en viktig del i mina första 100 dagar vara att lyssna in er medlemsorganisationer.  Jag är nyfiken på att höra er syn på hur kan vi fortsätta att utveckla arbetet, vilka verktyg som behövs samt hur vi kan förstärka samarbetet framöver för att få fler människor att komma ut i naturen och utöva friluftsliv.

Nu går vi mot sommaren, vissa går på en välförtjänt ledighet medan andra växlar upp för att tillgänglighetsgöra friluftslivet i Sverige. Det är helt klart mycket som händer inom friluftslivet i Sverige, jag är glad och förväntansfull över att äntligen vara på plats.

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Rapport om Friluftslivets år 2021

Friluftslivet år 2021 blev på många sätt en succé. Samverkan, lättillgänglig information om forskning och allemansrätten och det stora genomslaget är några av de främsta framgångsfaktorerna.

I rapporten som sammanfattar Friluftslivets år, kan konstateras att (nästan) alla mål uppnåddes. Under året medverkande över 350 aktörer. Tillsammans arrangerade vi långt över 3 500 aktiviteter under projektets gemensamma flagg Luften är fri. Mediebevakningen ökade med 25 procent. Mycket tack vare Landshövdingestafetten nådde vi en stor grupp beslutsfattare. 71 av 73 bidragsprojekt genomförde dem och uppnådde sina mål. Vi nådde också våra prioriterade målgrupper, “de ovana” – med runt 100 000 inlägg på sociala medier. Våra kampanjer hade sammanlagt 30 miljoner visningar.

Webbinarium 8 juni

En sammanfattning av rapporten presenterar Svenskt Friluftsliv på ett webbinarium 8 juni klockan 11-12. Inbjudan till webbinariet med länk hittar du här.

Ladda ner rapporten

Rapporten om Friluftslivets år 2021 lämnades till Naturvårdsverket 1 juni.

Klicka här för att läsa rapporten

Klicka här för att ladda ner rapporten inklusive bilagor.

 

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att fler än förra året anser att allemansrätten är värdefull att bevara!

Pressmeddelande 16 maj 2022

Det är andra året i rad som Svenskt Friluftsliv tar fram en Friluftsbarometer. Friluftsbarometern tas fram med hjälp av Novus och är en undersökning som är planerad att följas upp årsvis för att få relevant statistik inom friluftsliv.

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer för 2022 visar att fler är positiva till friluftsliv jämfört med 2021 (91% 2022 jämfört med 89% 2021); vi ser också en tydlig ökning att allemansrätten bedöms vara värdefull att bevara (84% 2022 jämfört med 79% 2021).

I de frågor där Friluftsbarometern ställt frågor om hur friluftsliv upplevs – visar undersökningen bland annat att fler anser att övernattning i tält är rofyllt (32% i år jämfört med 29% 2021) och också att fler anser att de vet hur de skulle klara en natt i naturen (47% i år jämfört med 40% 2021). Det här är goda nyheter.

–  Att fler upptäcker friluftsliv med alla dess möjligheter till utevistelse, allt ifrån avancerade expeditioner till det vardagsnära friluftslivet. Det är mycket glädjande – och jag har även förhoppningar om att denna positiva trend fortsätter, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Läs mer i Friluftsbarometern 2022 här.

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus, Kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Läs vårt pressmeddelande i pdf här.

 

Arrangemang i naturen

En extern referensgrupp bestående av, LRF, Svenska Jägareförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Samernas riksförbund, Svenskt Friluftsliv, Länsstyrelsen i Skåne och Västerbotten samt Naturskyddsföreningen, har varit viktiga samverkansparter i översynen av Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt framtagandet av Arrangemang i naturen. Vi har även fått värdefulla synpunkter från bland annat Sametinget samt inhämtat synpunkter via en enkät och en öppen workshop.

Arrangemang i naturen ska underlätta planering av organiserade arrangemang i naturen genom att det ska vara tydligt när och varför dialog eller samråd mellan dels arrangör och länsstyrelsen, dels mellan arrangör och markägare/rättighetsinnehavare behövs.

Syftet med stödet är dels att förtydliga relationen mellan de olika parterna; länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören, dels att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang och att bidra till miljömässigt hållbara arrangemang.

Sidan vänder sig till
Arrangörer, exempelvis ideella organisationer och kommersiella aktörer som organiserar arrangemang i naturen, samt till länsstyrelser och markägare/rättighetsinnehavare.

Bra att veta
Arrangemang i naturen ersätter Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt kompletterar den befintliga Vägledning om organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur och Handbok Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Läs vidare här.

 

 

Hur väl känner du till Svenskt Friluftslivs varumärke?

Svenskt Friluftsliv jobbar just nu med ett varumärkesarbete. Vi är intresserade av att veta vilken uppfattning aktörer inom friluftsliv och politik har om Svenskt Friluftsliv. Ta dig gärna tid en stund och hjälp oss genom att besvara en enkät!

För att komma till enkäten – klicka här.