Aktuellt

Tre personer sitter på Falkberget och tittar på utsikten

Sveriges Friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Pressmeddelande 23 augusti 2023

Kalix och Värnamo vinnare i Sveriges friluftskommun 2023

Kalix och Värnamo kommuner vinner båda priset Sveriges friluftskommun 2023. Pajala kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och får utmärkelsen Årets förbättrare 2023.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens i Helsingborg.

Kalix och Värnamo, Sveriges friluftskommun 2023, har under flera års tid och med stort engagemang arbetat strategiskt med friluftslivsfrågorna såväl inom samhällsplanering som konkret genom aktiviteter och tillgängliggörande av områden för friluftsliv. Båda kommunerna visar på betydelsen av långsiktigt arbete utifrån politiskt antagna planer samt att mycket kan uppnås med samverkan. I arbetet med att sprida kunskap och information om allemansrätten har kommunerna haft förvaltningsövergripande samverkan inom kommunerna. I Kalix kan särskilt samverkan inom skolan, med hälsoinispiratören samt med friluftsorganisationerna lyftas fram. Värnamo kommun har haft tät samverkan över kommungränserna med både länsstyrelsen och andra kommuner i länet.

–Det är positivt att se att kommunerna tar stöd av varandra och utbyter erfarenheter. Ofta behövs samverkan för att utveckla friluftslivet och hantera utmaningar. Det finns mycket kunskap och erfarenhet både i kommuner och i föreningar och det är bra att man delar med sig och samarbetar för att komma framåt, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

–Skolan har en viktig roll för att få barn och unga att testa på friluftsliv, där kunskap om allemansrätten är en viktig del av arbetet. Därför är vi speciellt glada för att det pågår ett tydligt arbete i våra kommuner med att sprida kunskap om allemansrätten, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Resultat av årets undersökning

Årets enkätundersökning visar på att fler kommuner än tidigare samverkar och utbyter erfarenheter om friluftslivsfrågor över kommungränsen samt med föreningslivet. Fyra av tio kommuner har under förra året samverkat med friluftsorganisationer i skolan. Undersökningen visar också på att många kommuner arbetar med att sprida kunskap och information om allemansrätten på olika sätt. 

Årets förbättrare – Pajala kommun

Pajala kommun är den kommun som förbättrat sitt enkätresultat mest under de tre senaste åren och utses till Årets förbättrare 2023. De har en god grund för det fortsatta friluftslivsarbetet genom att det finns en tjänsteperson i kommunen med uttalat ansvar, resurser i budgeten och en uppbyggd samverkan i länet.

Om undersökningen Sveriges friluftskommun

Priset Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 217 av 290 kommuner. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll två extra frågor om kommunernas arbete med allemansrätten.

Läs mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2023


För ytterligare information, kontakta:

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv,
073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket,
076-115 19 15, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Mot ett tillgängligare friluftsliv

Information är en viktig pusselbit i arbetet med tillgänglighet. Det är viktigt att kommuner och andra som informerar om utbudet av friluftsliv anger om platser är tillgängliga för personer med funktionsvariationer och specifikt VAD som är tillgängligt. Det räcker inte att ange ATT något är tillgängligt.

Friluftslivet har fått ett stort uppsving under senare år på grund av pandemin och tack vare den nationella kampanjen för att främja friluftsliv i samhället, Friluftslivets år 2021. En ny kunskapssammanställning från Svenskt Friluftsliv visar att friluftsliv och att ha tillgång till friluftsområden och natur förbättrar människors hälsa, samhällets folkhälsa och gynnar meningsfull fritid och inlärning hos exempelvis barn och ungdomar.

Men alla grupper i samhället har inte samma förutsättningar att komma ut och besöka naturen vilket ökar på redan stora skillnader i hälsa, livskvalitet och risk för förtida död. Vi talar om personer med funktionsvariationer, vilka står för 10-20 % av befolkningen beroende på hur en definierar funktionsvariation. Personer med funktionsvariationer möts av ett stort antal hinder som försvårar besök i friluftsområden och många andra utemiljöer inklusive fysiska hinder, bristande information på spårtavlor, bristfällig digital information och presentation om utbud, service och tillgänglighet av friluftsområden. Personer med funktionsvariationer som grupp har inte haft en lika positiv besöksutveckling under pandemin – att jämföra med exempelvis barnfamiljer och äldre som båda har haft kraftiga ökningar i naturbesök. Detta beror inte på att gruppen på något sätt skulle ha lägre intresse för friluftsliv och natur. Det beror snarare på hinder och höga ”trösklar” som samhället skapat.

Svenskt Friluftsliv har under lång tid följt kommuners och andra aktörers tillgänglighetsarbete inom friluftsliv och natur och samhällets dito för att skapa grundläggande rättigheter åt personer med funktionsvariationer. Det finns stora brister i informationslandskapet då många kommuner och friluftsområden saknar information huruvida områden är tillgängliga för personer med funktionsvariationer eller inte. Även när det står på en hemsida att ett friluftsområde är tillgängligt saknas ofta information om exakt vad. Är det parkeringen, toaletterna, vandringsleden? Är området tillgängligt för personer i rullstol, eller även synskadade? Personer med mental funktionsvariation? Är spåret tillgängligt för personer i rullstol med färdhjälpmedel eller assistans? Hur är lutningen på motionsspårets backar? Är underlaget grus, asfalt, spån, gräs eller stenblock? Och så vidare. Allt detta gör det svårt för egentligen alla besökare att avgöra om området är funktionellt och ett passande besöksmål. Bristen på information och tillgänglighetsanpassning vid entréer är förvånande eftersom friluftsområden hör till en kommuns minst kostnadskrävande poster och antagligen ger flera kronor tillbaka till statskassan på varje satsad krona inklusive via intäkter från turism. Vi har här således en samhällsekonomiskt lönsam ”produkt”, men som en del av befolkningen inte har samma tillgång till att ”köpa” som andra.

Ett annat problem är att samhället har brister i att erbjuda gruppen lämpliga och tillräckliga hjälpmedel som skulle innebära förbättrade förutsättningar att komma ut i naturen och även ta del av samhällets utbud av affärer och service. Samhället erbjuder i regel endast tillgång till ett hjälpmedel. I praktiken innebär detta att gruppen inte får tillgång till hjälpmedel lämpliga för besök i friluftsområden. Många i gruppen har inte råd att själva skaffa extra hjälpmedel vilket ökar risken för att gruppen blir mer stillasittande inomhus. En annan sida av myntet är att dagens system med färdtjänst skapar problem för gruppens tillgänglighet, speciellt när det handlar om att regional och nationell färdtjänst ska samarbeta vid resor. Regional och nationell färdtjänst har ofta olika regler. En vanlig missuppfattning är även att färdtjänst skulle vara gratis för individen. Så är inte fallet. Att många i gruppen har förhöjda kostnader för att kunna besöka friluftsområden är oacceptabelt.

Att stötta personer med funktionsvariationer adekvata hjälpmedel för att komma ut i naturen bör inte bara ses som en mänsklig rättighet, utan även som en given samhällsinvestering för folkhälsa, jämlikhet och god hälsoekonomi.

Samtidigt finns det positiva trender i samhället. Till exempel blir det allt vanligare att Fritidsbankerna har utrustning för personer med funktionsvariationer. Universiell design och utformning av platser innebär nästan alltid att tillgänglighetsaspekter prioriteras. Produkter på den kommersiella marknaden blir allt bättre och funktionella, t ex rullstolar och andra färdmedel för idrott och friluftsliv. Detta underlättar även för friluftsorganisationer att starta upp verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Svenskt Friluftsliv verkar för att alla ska kunna ägna sig åt friluftsliv. Om inte ett stort antal aktörer tar tillgänglighetsfrågan på större allvar kommer vi ha svårt att nå upp till detta mål.

Almedalen 2023

Syftet med Svenskt Friluftslivs närvaro i Almedalen var att visa bredden på friluftslivet och hur uterummet bidrar till energi, samtal, reflektion och lösningar. Vi på Svenskt Friluftsliv tror på att samtalet kommer leda fram till nya insikter och gynna samverkan framöver

Då var årets politikervecka i Almedalen över för detta år.  Årets friluftslivmingel gick av stapeln den 28 juni och hade temat – Friluftslivets samhällsnytta och uterummets superkrafter, och fokuserade på det inofficiella samtalet kring friluftslivets samhällsnytta och vinster.

Totalt deltog 119 personer på friluftsminglet och det kom representanter från bland annat kommun, länsstyrelsen, civilsamhället, politik, näringslivet och utbildningscentrum.

Under minglet gästades vi även av socialminister Jakob Forssmed (KD), Emma Ahlström Köster (M) och Elin Söderberg (MP).

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv och Kristina Ljungros, generalsekreterare Friluftsfrämjandet och även styrelseledamot i Svenskt Friluftslivs styrelse utmanade politikerna med diverse frågeställningar. Bland annat regeringens kraftigt nerskurna anslag till naturvård, undantaget av socialavgiftslagen och anslaget till friluftsorganisationerna.

Utöver friluftsmingel bjöd flera medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv på en massa prova på aktiviteter, seminarium och en vandring. Där friluftslivet tillsammans lyfte friluftspolitiken och gemensamma utmaningar.

Syftet med Svenskt Friluftslivs närvaro i Almedalen var att visa bredden på friluftslivet och hur uterummet bidrar till energi, samtal, reflektion och lösningar. Vi på Svenskt Friluftsliv tror på att samtalet kommer leda fram till nya insikter och gynna samverkan framöver.

Svenskt Friluftsliv vill tacka alla som bidrog till att friluftslivet fick ta plats i Almedalen i år. Ett särskilt tack till er politiker som deltog och till alla medlemsorganisationer som bidrog till att friluftslivet tog plats i Almedalen 2023.

Nyhetsbrev nr 3 – 2023

Den här våren har varit väldigt händelserik i Svenskt Friluftsliv - och friluftslivet i stort. Vad har hänt då? Läs vårt nyhetsbrev så får du se.

Med buller och bång kom friluftsvåren

Den här våren har varit väldigt händelserik i Svenskt Friluftsliv – och friluftslivet i stort. 

 

Regeringens kommitté för främjandet av fysisk aktivitet har lämnat sitt slutbetänkande till socialminister Jakob Forssmed. Jakob har vi träffat på ett flertal möten i olika sammanhang och vi hade också förmånen att ha honom på besök på kontoret i Johannesfred. Då pratade vi bland annat om vikten av ideella ledare, fritidskortet och friluftsanslaget.

 

Mer om dessa frågor, Josefines krönika om skärmtid, aktuell friluftsforskning samt våra projekt kring Almedalen, Allemansrättens dag och Natt i naturen och mycket mer kan du läsa om i detta nyhetsbrev.

 

Läs nyhetsbrev nr 3 – 2023 här.

 

Trevlig läsning!

Krönika: Skärmtid – är en av framtidens utmaningar

Vi vet hur viktigt det är för välmåendet att vara ute i naturen och att friluftsliv läker både oss fysiskt och psykiskt. Här har vi en utmaning – och viktigast är det för våra barn och unga!

För några veckor sedan hade jag ett samtal med min 15 åriga dotter och min 11 åriga son om deras skärmtid. Som förälder matas man med information om vikten av att begränsa skärmtiden. Samtidigt tenderar man som förälder att hamna i ett evigt tjatande. Något som jag inte är ensam om att känna, för en majoritet av föräldrar i Sverige tycker nämligen att diskussioner om skärmtid är jobbiga.

Men trots att vi tjatar och vädjar så vet vi att tiden som spenderas framför skärm ökar kraftigt hos barn och unga. Skärmtid är starkt förknippat med stillasittande som bidrar till flera negativa hälsofaktorer såsom övervikt, stress och depression. Under socialminister Jakob Forssmeds tal på Järvaveckan noterade han att år 2010 använde 30% av 14 åringarna internet mer än 3 timmar per dag och år 2020 hade siffran stigit till 76%. Det är en oroande utveckling. 

Under samtalet med mina barn försökte de förklara för mig att det inte nyttjar sina skärmar ”bara” för att sträckkolla på Youtube och Tiktok utan att skärmen är deras plattform för att umgås med sina vänner, ta reda på fakta och att följa omvärlden.  Jag som förälder förstår också att den sociala delen är central för mina barn – men inte desto mindre betyder det en ganska stor inaktivitet och passivitet. 

Regeringen har nyligen givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över sambandet mellan digitala medier och ohälsa för barn och unga, och de ska även ta fram rekommendationer gällande skärmtid. Det är bra. Det är viktigt. Men det är också viktigt att se vad som ligger i framtiden – att vi bättre kan möta våra kommande generationer och få ett bra förhållningssätt till vår digitala värld. Vi behöver helt enkelt blir bättre på att stimulera till rörelse och aktivitet samtidigt
som vi ökar förståelsen för skärmarnas betydelse.  

Vi vet hur viktigt det är för välmåendet att vara ute i naturen och att friluftsliv läker både oss fysiskt och psykiskt. Här har vi en utmaning – och viktigast är det för våra barn och unga! 

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Friluftspolitiska mål i fokus när Svenskt Friluftsliv deltog på Friluftsfrämjandets träff med riksdagens kulturutskott

På torsdagen, den första maj, arrangerade Friluftsfrämjandet en träff i Tyresta nationalpark för riksdagens kulturutskott. 

Svenskt Friluftsliv deltog på Friluftsfrämjandets träff med riksdagens kulturutskott som ansvarar för de allra flesta av de friluftspolitiska målen. På en lättare vandring i skogen pratade vi folkhälsa, vikten av vardagsnära natur och friluftsliv i skolan.

På torsdagen, den första juni, arrangerade Friluftsfrämjandet en träff i Tyresta nationalpark för riksdagens kulturutskott. 

De tio friluftspolitiska målen och friluftslivets samhällsnytta diskuterades medan Friluftsfrämjandets proffsiga vandringsledare tog oss med på en lättare vandring i den vackra urskogen. Vi fick också prova på att luppa – alltså titta på naturen ur ett mikroperspektiv genom lupp och laga vår egen lunch på stormkök.

Mål åtta i friluftspolitiken – friluftsliv i skolan, stod i fokus för samtalet. Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros betonade vikten av att skolmyndigheterna får politiska uppdrag och att politiken återinför obligatoriska friluftsdagar. På så sätt får alla barn möjlighet att introduceras till natur och friluftsliv vilket gör att fler hittar ut i friluftslivet, skapar sig goda vanor, rör på sig mer och får bättre naturförståelse.

Vi pratade också om friluftslivets samhällsnytta kring folkhälsa. Genom friluftsliv ökar vi människors välmående på en rad punkter, inte minst den psykiska hälsan och stillasittande, som är två stora folkhälsoproblem idag. Genom forskning vet vi att friluftsliv och naturupplevelser främjar god hälsa och kan bespara sjukvården stora kostnader. Motion på recept finns redan, vilket skapar stora mervärden. Tänk bara vad friluftsliv på recept skulle ge!

Det tredje viktiga frågan som kom upp var de nedskärningar på naturvård och biologisk mångfald som gjorts i statsbudgeten under den här mandatperioden. En tillgänglig och vardagsnära natur är en förutsättning för ett rikt friluftsliv och med mindre pengar till kommuner och länsstyrelser går förvaltning och skötsel av naturen inte att upprätthålla i samma utsträckning som tidigare. Det slår hårt, inte minst på landsbygden, både för att göra naturen tillgänglig för fler, men också på förlorade arbetstillfällen.

Tunga frågor att ta, men på en promenad i skogen på våren, till fåglarnas sång, tallens doft och en stilla vind i trädkronorna, känns allt möjligt.

Svenskt Friluftsliv är glada för att ha fått en sådan stund tillsammans med våra ansvariga politiker, som trots en full agenda, ändå valt att vika en förmiddag åt naturen och friluftslivet.

Socialministern på besök

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv. Vi fick givande och bra samtal.

Socialministern Jakob Forssmed besökte den 9 maj Svenskt Friluftsliv.
Vi samtalade bland annat om;

Vikten av ideella ledare och vilka förutsättningar som krävs för att få fler engagerade ledare in i friluftslivet.

Fritidskortet och dess möjligheter men också vilka utmaningar som kommer med det bland annat avsaknaden av väsentlig infrastruktur.

Sist men absolut inte minst samtalade vi om friluftsanslaget. Trots att de organiserade friluftslivet har ca 1,8 miljoner medlemskap, hälften så stora som idrottsrörelsen med sina ca 3,3 miljoner medlemskap. Så får friluftslivet knappt 5% motsvarande idrottsrörelsens statliga stöd.

Remissvar: Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Den 9 maj 2023 svarade Svenskt Friluftsliv på remissen Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar, SKS 2020/3516.

Läs remissen här. 

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.

Friluftslivets och naturens mervärden och samhällsnytta

Det är inte bara intresset för friluftsliv som är stort i Sverige; många efterlyser också kunskap, erfarenheter och den nyaste forskningen om friluftsliv, natur och dess effekter på hälsa, folkhälsa och samhällsnytta.

 

Därför har Svenskt Friluftsliv nu sammanställt det befintliga kunskapsläget. Läs rapporten här.

Geocaching i Sverige blir ny medlem i Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman den 20 april att bevilja Geocaching i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv har nu 28 medlemsorganisationer.

Svenskt Friluftsliv beslutade på årsstämman den 20 april att bevilja Geocaching i Sverige medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv har nu 28 medlemsorganisationer.

 

– Geocaching i Sverige är en intresseförening vars syfte är att främja intresse och verka för ökade kunskaper om geocaching. Intresseföreningen främjar fysisk aktivitet och bedriver verksamhet som i huvudsak sker för välbefinnande och rekreation i natur- och kulturlandskap utan krav på tävling och är beroende av att allemansrätten vårdas och värnas. Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en kraft som värnar om det som Svenskt Friluftsliv står för, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

 

– Vi är mycket glada över den här utvecklingen som kommer att ge föreningen en kraft framåt och stärka samarbetet med fler andra viktiga aktörer. Det kommer framför allt öka synligheten och exponera vår fantastiska hobby till en ännu bredare målgrupp. Geocaching är en aktivitet som aktiverar och engagerar utövare i alla åldrar från unga till gamla och ger inspiration till nya upptäckter och spännande äventyr i naturen, säger Roger Nordin, ordförande för Intresseföreningen Geocaching i Sverige. Vi planerar just nu inför en rad festliga aktiviteter i samband med Sveriges 500-årsjubileum, så håll utkik på vår hemsida, avslutar Roger Nordin.

 

Intresseföreningen Geocaching i Sverige verkar som ett nätverk för geocachare, där det finns lokala föreningar/grupper i olika regioner. Många grupper samarbetar också med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv som Friluftsfrämjandet och Klätterförbundet. 2022 fanns det 56.808 aktiva personer som geocachade i Sverige. Intresset för geocaching finns även i Norden.

 

Läs mer på: Intresseföreningen Geocaching i Sverige

 

För ytterligare kontakt:

Josefine Åhrman, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se