Utskottsförslag för en Nordisk friluftsstrategi

Det nordiska friluftsnätverket NON har under många år arbetat för ett gemensamt nordiskt engagemang för friluftslivet. Det är därför extra glädjande att se att Utskottet för kunskap och kultur nu lägger fram ett utskottsförslag om en Nordisk strategi för friluftslivet.

Detta är andra gången som arbetet med en gemensam strategi föreslås till Nordiska rådet, senaste gången behandlades frågan i Köpenhamn 2019.

Under 2015 gav Nordiska ministerrådet NON i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur vi kan upprätthålla och säkerställa en aktiv friluftslivsstil även i framtiden. Slutrapporten från projektet lyfte fram fem rekommendationer, rapporten hittar du här. 

Dessa rekommendationer ligger nu tillgrund för det förslag som antogs i Oslo under den nordiska sessionen i oktober 2023.  https://www.norden.org/sites/default/files/2023-10/A%201957_UKK_0.PDF

Vi hoppas att Nordiska ministerrådet ska bidra till att lyfta den gemensamma nordiska kulturtradition som friluftslivet representerar. Ett viktigt steg för friluftslivet i Norden.